Στοιχεία Επικοινωνίας

Σωματείο Λογοθεραπευτών Λογοπεδικών Ελλάδος

Αναγνωρισμένο Επαγγελματικό Σωματείο

τηλ: 213 04 30 171
fax: 210 46 10 752
email: [email protected]

Α-LOGOS: Διαδικτυακή Λύση Λογισμικού Διαχείρισης Κέντρων-Γραφείων Θεραπευτών

Tuesday, March 1, 2011

Α-LOGOS: Διαδικτυακή Λύση Λογισμικού Διαχείρισης Κέντρων-Γραφείων Θεραπευτών

Η εφαρμογή Α-LOGOS αποτελεί μια φιλική διαδικτυακή λύση λογισμικού διαχείρισης κέντρων-γραφείων θεραπευτών που διατίθεται σε πολύ χαμηλή τιμή (20 Ευρώ τον μήνα ανά ενεργό χρήστη) και επιτρέπει:

- την διαχείριση βάσης δεδομένων Πελατών-Περιστατικών,
- την διαχείριση βάσης δεδομένων Θεραπευτών,τον προγραμματισμό συνεδριών ανά θεραπευτή και περιστατικό σε ημερολογιακό πίνακα,
- την καταγραφή στόχων, αποτελεσμάτων, μελλοντικών ενεργειών και παραπομπών ανά συνεδρία στον ημερολογιακό πίνακα,
- την παρουσίαση πραγματοποιημένων και προγραμματισμένων συνεδριών ανά θεραπευτή, περιστατικό, εξοφλημένη συνεδρία, πληρωμένο θεραπευτή κλπ.
- την εξόφληση θεραπευτών
- την τιμολόγηση πελατών
- την καταγραφή δαπανών και πολλά άλλα

Η A-LOGOS αναπτυχθεί στην Ελλάδα στο Τεχνολογικό Πάρκο Αιγαίου και αποτελεί την μοναδική ολοκληρωμένη λύση.

Εχουμε επισυνάψει αντίγραφα των οθονών χρήσης του συστήματος.

Για την λήψη κωδικών δοκιμαστικής χρήσης ή την παρουσίαση μέσω τηλεφώνου επικοινωνήστε μέσω ηλ. ταχυδρομείου ή καλέστε μας στο 6977483370.

Στο παρόν μύνημα έχουμε επισυνάψει τέσερα αρχεία που επιδυνκείουν την χρήση του συστήματος. Το πρώτο (pinakas synedrion) απεικονίζει το ημερολόγιο
συνεδριών με τα ονόματα του κάθε θεραπευτή. Η προβολή δεδομένων μπορεί να γίνει ανα θεραπευτή ή ανά παιδί-ενήλικα. Το δεύτερο παρουσιάζει πως
γίνεται η εισαγωγή μίας συνεδρίας. Το τρίτο (timologio) πως γίνεται η τιμολόγιση με πραγματικά στοιχεία καθώς και με τα δεδομένα που απαιτεί το εκάστοτε
ταμείο και το τέταρτο (pliromi therapeyti) η πληρωμή θεραπευτή.

Στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες.